مصرف سنگ معدن گالن در هند

ﺭﺍﻫﻨﻤﻱ ﺁﻣﺭ ﺍﻧﺮژﻱگالن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﺟﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ؛ ﻣﺘﺰﺭﻭﺙ ﺨﺶ ﺯﻏﻝ ﺳﻨﮓ، ﺮﻕ، ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮﻫ ، ﻣﻴﻚ ﺭﻳﺲ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺯﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻛﺭﻥ ﺗﺮﻳﻨﺘﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﻳﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻫﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻳﻌﺕ ﺍﺯ ﻟﻴﺘﺮ ﻳ ﮔﻟﻦ ﻪ ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻰ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﻣﺤﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻥ ﺰﺭگ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻯ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﻭﻯ، ﭘﻻﻳﺸﮕﻩ ﻫ ﻭ ﺩﺭ ﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻯ ﺯﻳﺴﺘﻰ، ﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺻﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭ ﺩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﻰ ﺩ ﻫﻨﺪگالن، کانی طبیعی سولفید سرب و اصلیترین کانی فلز سرب در معادن سرب میباشد این کانی فلزی معمولاً همراه با اسفالریت در معادن سرب و روی دنیا استخراج میگردد گالن همچنین با ن ب و سنگهای معدنی، مخلوطهای معدنی و ذخایر سنگ معدن سنگ معدن

اکنون پرس و جو

وﺿﻌﯿﺖ ﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻫﻨﺪ در ﺳلکانی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻏل ﺳﻨﮓ، ﻣﺲ، ﮐﻧﯽ ﻫي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻔﺖ و ﻓﻮﻻد را ـﺮاي ﺻـﻨﯾﻊ ﺗـﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻟﺤظ ﻣﻨﻊ و ذﺧﯾﺮ رﯾﺖ، ﻮﮐﺴﯿﺖ، ﮐﺮوم، زﻏل ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ، ﺳـﻨﮓ آﻫـﮏ و ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﻫﻨـﺪ ﺟـﺰ 10واژه کانی از واژه فارسی کان گرفته شدهاست که به آن سنگ معدن نیز گفته میشود؛ برای مثال، چگالی گالن PbS ، حدود ۵٫۷ گرم بر سانتیمتر مکعب است محلی دارند که اکنون جنبه جهانی پیدا کردهاست مانند کرندوم و سافیر که نام هندی این کانیها است

اکنون پرس و جو