ژامبون تجهیزات آسیاب اتوماتیک

آسیاب قهوه نیمه اتوماتیک سیدو مدل E7 حداقل ظوابط فنی و بهداشتی غذاهای آماده و نیمه آماده

26 دسامبر گروه تجهیزات استیل پارس در این فیلم به توضیح مشخصات فنی و کاربردی دستگاه اسپرسو سیدو می پردازد دستگاه E7 Elite کامپک ساخت ایتالیا ﻏﺬاﻳﻲ ﺼﻮرت ﺿﻄﻪ اي ﻛﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻳﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، آزﻣﻳﺸﮕه و ﺿﻮاﻂ ﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺧﺘﺼﺻﻲ ﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴز ﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮﮔﺮﻫي آﻣده ﻣﺼﺮف 12 5 5 درﺻـﺪ ، ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻـﺪ ژاﻣﺒـﻮن درﺳـﻻد ژاﻣﺒـﻮن 20 ﭼﺮﺧﻜﻦ اﺗﻮﻣﺗﻴﻚ Automatic دﺳﺘﮕه آﺳﻴب ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﻓﻴﻠﺮ ﻓﻼﻓﻞ زﻧﻲ دﻳﮓ دو ﺟﺪاره ﺳﺮخ ﻛﻦ اﺳﺘﻴﻞ دﻳﮓ ﭘﺨﺖ اﺳﺘﻴﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه

اکنون پرس و جو

تاسیسات و تجهیزات شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و بیزیکت بازار کسب و کار ایرانیان

تولیدکننده ماشین آلات خوراک دام و طیور ، انواع آسیاب و میکسر ، بالابر و علوفه تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری ، دان خوری اتوماتیک ، مه پاش و آسیاب اطلاعات سوسیس، کالباس، همبرگر، ژامبون آسیاب، خردکن، غذاساز، آبمیوهگیر و تجهیزات بهداشتی، وان، جکوزی و شیرآلات تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، درمانی و درب، کرکره اتوماتیک، آنتن مرکزی، آیفون تجهیزات نمایشگاهی، قفسهبندی و توزین

اکنون پرس و جو

زارت ﻬﺪاﺷﺖ، درﻣن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و دارو ﻣﻌوﻧﺖ ﻏﺬا ولیست تعرفه های گروه کالایی و نوع ارز

ﮔﺮدﻳﺪه وﺳﻳﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، آزﻣﻳﺸﮕه و ﺿﻮاﻂ آﺳﻴب درﺻﻮرت ﻧﻴز ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻳ ﮔﻴﻮﺗﻴﻦ ﻣﺘﻨﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺗﺮ ﻣﺘﻨﺳﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﺮ ﭘﺮﻛﻦ ﻫﻤﺰن اﺗﻮﻣﺗﻴﻚژاﻣﺒﻮن، ﺳﺮدﺳﺖ و ﻗﻄﻌت آن، اﺳﺘﺨﻮان 15 ﻧﯿز ﮐرﺷﻨﺳﯽ ﻣﺘﻘﺿﯽ 49 اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌت و ﻣﺘﻔﺮﻋت 5 6 اﺗﻮﻣﺗﯿﮏ ﻣﺒدﻟﻪ 50 ﺗﺮﻣﻮﺳﺘت LED ﺣﺘﯽ داراي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﭘﯿﭽﯽ، ﭼﺴﺒﯽ و 15 ﮐه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿب ﺷﺪه،

اکنون پرس و جو

تجهیزات مرغداری لوازم مرغداری بازار بزرگ کشاورزی مدوکس ماشین آلات دامپروری و کشاورزی ساغار

شرکت های بخش تجهیزات مرغداری لوازم مرغداری برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید نوع محصول قابل آسیاب ذرت،سویا،جو،گندم و سایر دانه ها قفس تمام اتوماتیک مرغ تخمگذار با دانخوری زنجیری ماشین طیور مدوکس شیردوش علوفه خرد کن آسیاب دامداری دامپروری فیدرمیکسر فری استال شیر دام طراحی و تجهیز و احداث شیر دوشی مرکزی جهت گاو گوسفند و بز تولید کننده دامی آبخوری اتوماتیک دستگاه های قشو اتوماتیک آسیاب چند کاره علوفه خرد

اکنون پرس و جو