اولیه و ثانویه سنگ شکن استرالیا

ماسه ساز دستگاه سنگ شکن ﻣﻨﮕﻨﺰ Mn

ماسه ساز های هیدروکن به علت ساختار کم فرسایش ترین سنگ شکن موجود هستند که در یکی از انواع سنگ شکن های مخروطی است که به عنوان سنگ شکن اولیه یا ثانویه در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿ، ﺮزﯾﻞ، ﮔﻦ و آﻓﺮﯾﻘي ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿ و ﻣﻮﻻﻧﮕﻮ در ﮐﺸـﻮر ﻣﮑﺰﯾـﮏ ﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ و ﺧﺮداﯾﺶ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠم ﺷﺪه و ﺷﻣﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﻫـي اوﻟﯿﻪ و ﺛﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻧﺪﻫي

اکنون پرس و جو

ﺳزي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠر ﺳزي، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺪلآﺷﻨﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻓﻜﻲ

ﺳزي ﻧﺮﻣﻪ در ﺧﺮداﻳﺶ اﻧﻔﺠر و ﺗﺛﻴﺮ آن ﺮ ﻋﻤﻠﻴت ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﻳﺖ داﻧﺸﮕه ﻛﻮﻳﻨﺰﻟﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴ ﻣﻄﻟﻌت ﮔﺴﺘﺮده اي ﭘﺲ از ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اوﻟﻴﻪ و ﺧﻮراك وري رﮔﻴﺮي، ﺧﺮداﻳﺶ ﺛﻧﻮﻳﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺧـﺮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺌﻮري ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫي اوﻟﻴﻪ ، ﻣﺷﻴﻦ ﻫي ﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺮاي ﻛﻫﺶ اﻧﺪازه ﻛﻧـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻣﻌـﺪن ـﻪ ﻳـﻚ اﻧـﺪازه ﻣﻨﺳﺐ ﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﻮرا ك دﻫﻲ ﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻫي ﺛﻧﻮﻳـﻪ

اکنون پرس و جو