چرخ داخلی fmb200 وزارت دفاع

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح IRIRAN وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتشار پیامی با قدردانی از حضور بی نظیر، وحدت بخش و دشمن شکن ملت آگاه، بصیر و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول برنامهریزی، هماهنگی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعی نیروهای مسلح ایران است

اکنون پرس و جو

PressTV رونمایی از توانمندیهای صنعت دفاعی ایرانسازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

15 آوريل مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع با حضور رئیسجمهور ایران داخلی بدون استثنا تمام نیازهای نیروهای مسلح در صنایع دفاعی تأمین میشودبا ادغام دو وزارت دفاع و سپاه پس از پایان جنگ تحمیلی،بنیه سخت افزاری و نرم توان و ظرفیت صنایع و حضور در بازارهای مصرف داخلی و بین المللی و توسعه صادرات در

اکنون پرس و جو