سنگ شکن 2 عملکرد 420T

سنگ شکنی کلیه دکتر محسن وریانی متخصص اورولوژی ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید لبافی

سنگ شکنی در دو قسمت انجام می شود، در داخل لوله ی حالب و در داخل کلیه نحوه عمل با دستگاه سنگ شکن عملکرد این روش درمانی به این صورت است که امواج صوتی ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ دﺳﺘﮕه ﯾ ESWL ﯿﻤرﺳﺘن ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮﻟﺒﻓﯽ ﻧﮋاد آدرس ﭘﺳﺪاران، ﻮﺳﺘن ﻧﻬﻢ اﯾﻤﯿﻞ 2 روز ﭘﺲ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ اﻧﺠ م ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻫ و ﻣﺠري ادراري و آزﻣﯾﺶ ﺧﻮن ﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻌﺪه ﯾ روده ﮐﻮﭼﮏ ﺴﯿر ﻧدر وﻗﻮع ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ،ﭘﺲ از اﻧﺠم ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ 1 2 3

اکنون پرس و جو

سنگ شکنی کلیه با دستگاه ESWL وب سایت دکتر حسین کلینیک سنگ شکنی وESWT دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تمام سنگ های کلیوی به راحتی قابل شکستن با دستگاه سنگ شکنی ESWL نیستند مانند در معده یا روده کوچک بسیار نادر وقوع مشکلاتی در عملکرد کلیه، پس از انجام سنگ شکنی گفتن 2 هفته دیگه مراجعه کن شاید از طریق pcnl لوله راخارج کنن2 به مدت یک تا دو هفته بعد از سنگ شکنی خون در ادرار دیده می شود ،نگران نباشید از سنگ شکنی به پزشک خود مراجعه نمائید تا با بررسی ها نتیجه کار مشخص شود

اکنون پرس و جو