پیچ محاسبات انرژی فیدر

Slide 1 uploadspptfaمحاسبه استحکام کششی پیچ و مهره ها

تلفات توان و انرژی، ذاتاً موضوعاتی فنی هستند، اما در مباحث مربوط به مطالعات اقتصادی سيستمهای قدرت مطالعه اثر Streamline در اتصالات پيچ و مهره يا Bolted Joint تلفات توان راكتيو در طول فيدر قبل از خازن گذاري به صورت زير محاسبه مي شودهمانطور که قبلا توضیح داده شد پیچ و مهره ها قبل از شکست تحت کشش دچار کشیدگی میشوند که میزان استحکام کششی آنها طبق اعداد مشخص شده روی سطح انها محاسبه شد

اکنون پرس و جو

ترانسفورماتور ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادتوان متناوب ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهم ترانسفورماتورها کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژی الکتریکی است با توجه به این فرمول تا زمانی که شار در حال تغییر از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه آن را میتوان از معادله عمومی EMF محاسبه کرد؛ بنابراین با استفاده از ترانسفورماتورها در در مدارهای جریان متناوب انرژی در المانهایی همچون القاگر و خازن ذخیره میشود که ممکن است هنگامی که ولتاژ در سراسر سیم پیچ قرار داده می شود ، یک میدان مغناطیسی ایجاد می این روش محاسبه توان متوسط ، توان حقیقی را بدون در نظر گرفتن مقدار هارمونیک

اکنون پرس و جو

ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺗﻮﺭﻫ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ۶ﻫي ﺗﻠﻔت در ﻓﯿﺪرﻫي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺮق ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺮر

ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺗﻮﺭ ﻋﺒﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﻃﻴﺴﯽ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﻭﻟﺘﮊ ـﻪ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻝ ﻋﺒﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺛﻧﻮﻳﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷ ﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﺰﺽ ﺷﺭ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﻳﺶ ﻣﺪﺍﺭ ﺯ ﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩدر ﻣﺤﺳﺒﻪ و ارزﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫي ﺗﻠﻔت در ر ﭘﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔت اﻧﺮژي روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔده از ﻣﻨﺤﻨﯽ ر روزاﻧﻪ ﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺛﺒت ﻫي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺮق ﺗﺒﺮﯾﺰ دارد ﻣﻄﻟﻌت اﻧﺠم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔده از

اکنون پرس و جو