تکنیک های پردازش های مختلف در فرآوری م

وب كاوی روش ها و كاربردهایریابی اربردهای مس و ک روش ها بررسی سیستماتیک WSN گر

در راس تای انج ام امور مختلف از تصميم گيری های س اده زندگی تا كاربران و كس ب اطالعات مناس ب، مس تلزم ايجاد نظامی هوشمند است كه در راستای كسب آوری و پردازش اطّ العات مي پردازند لزوماً موقعيّ ت فيزیکي گره های حسگر از قبل مشخّ ص و مشکالت تعویض باطری در مکان های مختلف، این قسمت ها با رویکرد مصرف بهينه انرژی است كه پارامترهایي كه توسط سر خوشه ها توليد شده، تنظيم كرده

اکنون پرس و جو

ﻃﻼ ﻫﻱ ﺁﻟﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﻣﺲ ﺷﻨﺳﻳﻲ ﻭ ﺗﻔ Research report in دانشگاه علم و صنعت ايران

ﻫﻱ ﺁﻟﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﻣﺲ ﻃﻼ ﺳﺮﻴﺸﻪ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﻱ ﻣﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﻱ ASTER ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻧﺠـﻡ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﺟﻬـﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﻱ ﻣﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮕﻲ ﻛﺫﺏ، ﺁﻧﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺘﺨﻲ، ﺭﻭﺵ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻌﺕ ﺭﮔﺮﺳـﻴﻮﻥ ﺷـﺪﻩ، ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ ﻣﻲﮐرﺷﻨﺳﯽ در ﻓﻌﻟﯿﺖ ﻫي ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدش اﻣﻮر از ﮔﺮوه ﻫ، ﺷﻮراﻫي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳزي و ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨ ارﺗﻘء دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮري ﻪ اﯾﺴﺘﮕﻫﻬي ﻣﺘﺮو ﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﯿﺪﻣن د ﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺻﺮ آﻟﯿژي ﻣﺲ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﻤد ﺮ رﯾﺰ ﺳﺧﺘر و ﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﻧﯿﮑﯽ ﻗﻄﻌت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻘﯾﺴﻪ و اﻣﮑن ﺳﻨﺠﯽ ﮑرﮔﯿﺮي روﺷﻬي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ر در ﺻﻨﯾﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

اکنون پرس و جو

شناسایی اهداف محیطی با استفاده از روشMTMF و MNF مطالعهی موردی مروری بر روش های اندازه گيری پارامترهای نخ با

العمل بازتابی مشخصی به نواحی مختلف طيف الکترومغناطيس در طول پردازش ها بايد در سطح زير پيکسل و به کمک ويژگی های طيفی عوارض انجام تکنيک های بسيار پيچيده ا ی بر ای شناسايی اهداف در طبيعت از پس زمينه به وسيله ی های مس پروفيری، از نسبت گيری باندی و روش های پردازشی استفاده کردند Processingالگوریتم های مختلف پردازش تصویرند، چرا که در این روش ها نه تنها نیازی به در این بررسی، پژوهش های انجام شده در زمینه اندازه گیری پارامترهای نخ مانند قطر، پرز، تاب در متر نخ، درصد موج در برای کنترل و هدایت آن ها مطابق آنچه برای تولید نهایی توانایی م ع، پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر

اکنون پرس و جو

آشنایی با اصول و کاربردهای پردازش موازي دانشگاه صنعتی اصل مقاله K پژوهش نفت

پردازنده هاي موجود است که امروزه با بهره گیري از مفهوم پردازش موازي ساخته مي شوند آشنایی با اصول و تابعي نزولي بر حس ب ابعاد مس ئله می باشد که س بب بزرگتر شدن حد باالي کارایي مي BLAS، اس تفاده مي ش ود و پارامتر هاي مختلف سیستم مستقیماً نموده و در نتیجه حرارت بیش تري تولید مي کنند این مسئله 10 آوريل محيط متخلخل، شبيه سازی عددی، ضریب هدایت حرارتی، پردازش تصویر، انتقال حرارت مناســب بــرای افزايــش بازيافــت توليــد، افزايــش طــول عمــر مخــزن و بــه اکســيد مــس را بــا غلظت هــای مختلــف بــرای بهبــود ضريــب هدايــت

اکنون پرس و جو

مدیریت تامین و خریدسیستم بلادرنگ و هوشمند اعلام هشدار خستگی رانندگان بر مبنای

پياده سازي فرايند مديريت تامين و خريد بر اساس مدل هاي علمي و عملي آزمايش شده، با انجام فعاليت هاي پشتيبان و حمايتی در راستاي Purchase Request Processing پردازش درخواست خريد امكان تحويل مس تقيم كاال به انبار و صدور سند حسابداري خريد تعريف پارامترهاي موثر بر تداركات داخلي و فراخواني آ ن ها در سندهاي مختلفﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ ﺌﻮ ل داﻧﺸﺠﻮي ﻛرﺷﻨﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺮق و ﻛﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻫي اﺧﻴﺮ ﻪ ﻛرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﻮدروﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ ه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫ ﻓــﺰاري ﺗﺸــﺨﻴﺺ اﻳــﻦ ﺣــﻻت ــ ــﻪ ﻛــرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـي ﭘـﺮدازش ﺗﺼـﻮﻳﺮ و ﭘـﺮدازش ﻓـﺮﻳﻢ Keywords Driver fatigue HSV spaces Video processing Segmentation of face

اکنون پرس و جو

پردازش تصویر چیست؟ دیده بنیان پارس >خانهمعرفی کتب تخصصی پژوهه باستان سنجی

12 فوریه پردازش تصویر در صنایع مختلف از جمله صنايع هوافضا،صنایع بستهبندي و و پزشكي، صنايع الكترونيك، صنايع غذايي، صنایع فولاد، آلومينيوم، مس و تکنیک های بصری آنالوگ از پردازش تصویر را برای نسخه های سخت مانند چاپ و جدید با بهره گیری از تکنولوژیهای نو امکان رقابت در تولید را فراهم میسازدبخش دوم شامل هفت فصل می باشد که هر کدام از این فصول، دسته ای از روش های مهارت فلزکاران چین باستان و سلسله های غربی در تولید چدن سفید کروی کلوخه دار آغاز می های رنگی اچ و اچانت های رنگی برای شناسایی فازهای مختلف آلیاژ مس ذکر شده است فنون نمونه برداری، آماده سازی نمونه، اندازه گیری شاخص های تحلیلی و پردازش داده ها

اکنون پرس و جو

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از اسلاید درس مهندسی نرم افزار

2 ژانويه 11 تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز چکیده 62 بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها DOE چکیده 92 امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور چکیده 125 تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کممصرف در خاک و گیاه گندم چکیده Interactive Processing ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻱ ﻣﺤﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻗﺒﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺠﻡ ﺷﻮﺩ ﻓﻌﻟﻴﺖ ﻫﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧ ﺮﻡ ﺍﻓ ﺰﺍﺭ ﺍﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺍﺯ ﺳ ﻳﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨ ﺪﻫی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﯽ ﻧﺷ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﺩ ﻭ ﺷ ﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﯽ ﻧﻴﺯ ﻪ ﺍﺰﺍﺭ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻱ ﺧﺹ

اکنون پرس و جو

های غیرمخرب ایران المللی آزمون مجموعه مقاالت چهارمین چاپ دانشگاه تهران

پايش سالمت سازه هاي کامپوزيتي ورقي توسط امواج فراصوت هدايت شده روند بازرسي مخازن هواي فشرده در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه و تعیین مرزهاي مجاز خوردگي شاخص هاي خرابي، توسط روشهاي پیشرفته پردازش سیگنال نظیر تبديل مسیر مختلف اقدام به انتشار امواج فراصوت هدايت شده توسط محرکها و دريافت آنها توسط مطالعه معدن مس بستان آباد استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش قطبش القائی و استفاده از تلفیق داده های حاصله از روش های مختلف الکتریکی Resistivity SP IP در محدوده های پنهان پردازش اولیه، سجاد قنبری، کاربردی، گروه فیزیک زمین، /11/30 اولین کنفرانس بین المللی معدن، فرآوری مواد معدنی، متالورژی و محیط زیست،

اکنون پرس و جو

پنجمین کنفرانس مهندسی معدن سیمپوزیاتحلیل و آنالیز روش های پردازش تصویر مبتنی بر دیکشنری لرنینگ

انتخاب سیستم حمل و نقل برای معادن با تولید متوسط مطالعه موردی معدن سنگ آهن مقایسه بین روش های تجربی پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سونگون بررسی کاربرد روش های مختلف ساختار شکست کار WBS در مدیریت پروژه های استفاده از روش تحلیل سطح روند TSA در پردازش داده های ژئوشیمیایی، مطالعه موردی تكنیكهای متفاوت تولید تصاویر در دسترس می دور نیز باعث افزایش استفاده از تكنیكهای پردازش تصویر در تصمیم گیری های بالینی های مختلف شبكیه باعث شده است تا با کار بر روی این تصاویر، خطای الگوریتم های ارائه باشند، شناسایی م

اکنون پرس و جو

اﺳﺘﻔده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ در ارزﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ زرﺷﮏ راهنمای تدوين اصل مقاله همایش منطقه ای زمين¬شناسی فلات ايران

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ زرﺷﮏ ﯽ داﻧﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺘﺠﻪ ﻫی ﻣﻘوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآوری زرﺷﮏ ﺟﺪاﺳزی دم، ﺮگ و دﯾﮕﺮ اﻟﻮدﮔﯿﻬی اﺣﺘﻤﻟﯽ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﺪ ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿت ﻮﺟری ﺟﺪا ﺷﺪه ﻮد ﺗﻬﯿﻪ و ﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫی زرﺷﮏ ا م زرﺷﮏ ﻓﻨوری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاوری داﻧﺸﮕه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ٣ Andrea Antonelli Marina Cocchi Patrizia Fava ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، روش ﮐﺮوﺳﺘﺳﺖ ﮐﻪ ﺮ اﺳس ﺰرﮔﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﺮدارﻫي وﯾﮋه ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ PC اﺳﺘﻮار ﻮده ﻫي ﮐﻠﯿﺪي روش ﮐﺮوﺳﺘ، ﺳﻨﺠﻨﺪه ETM ، ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ، ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪي Abstract Today special correlation matrix and PCA image processing is done One of the در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯿت ﯿﺸﺘﺮي از اﺧﺘﻼف ﻃﯿﻔﯽ ﻋﻮارض ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺳﯽ ﻣﺜﻞ واﺣﺪ ﺳﻨﮕﯽ،

اکنون پرس و جو

فیلم های آموزشی پردازش تصویر در متلب ابهام زدایی واژگانی صفات مبهم در ترجمه ماشینی

پردازش تصویر یا Image Processing، امروزه به عنوان یکی از مولفه های اساسی در سیستم کاربردهای متنوعی که پردازش تصویر در زمینه های مختلف فنی، صنعتی، شهری، مساجدی سلام من این آموزش را برای انجام پروژه کارشناسی ارشد در زمینه پردازش ﻫـي اﻧﺘﺨب ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺘﺮﺟﻤ ن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺮﻧﻣ ﺔ اﻬم زداﻳﻲ اﻧﺘﺨب ﻛﺮده ﻮد ، ﻳﻜﺴن و ﻳ ﺴﻴر ﻧﺰدﻳﻚ ﻮدﻧﺪ واژه ﻫ در دو ﭘﻴﻜـﺮه و روش آﻣري اﻃﻼﻋت ﻣﺘﻘﻞ 1 ﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴ ﺔﻠﺌ اﻬم در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻔده ﻛﺮدﻧﺪ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازش ﻣﻌﻨﻳﻲ ﭘﺴﻴﻦ 4 اﺳﺘﻔده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـ درك 1 natural language processing 2 word ﻫي ﺮﺧـﻲ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻣﻔﻫﻴﻤﻲ را ﻛﻪ در دو ﺮﭼﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻮدﻧﺪ

اکنون پرس و جو

ﺮﺧﯽ ﮐرﺮدهﯼ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺮﺧﯽ ﮐرﺮدهﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﯾﯽ در ﮐﻧﻪ دﮔﺮﺳﻧﯽ ﻫي رﺧﺴره اﺳﺘﻔده از

30 نوامبر Digital Image Processing Seyedarabi 1 ﺮﺧﯽ ﮐرﺮدهﯼ ﭘﺮدازش ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐرﺮدهﯼ وﺳﻴﻌﯽ در زﻣﻴﻨﻪ هﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ در زﻳﺮ ﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷرﻩ 22 آوريل ﻫي ﺟﺮﯾﻧﯽ رﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﮔﺮﺳﻧﯽ وﺳـﯿﻌﯽ ـﻪ روﺷـﻨﯽ در ﭘﺮدازش ﻣﺨﺘﻠﻒ، روش ﺆﻣ ﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨـب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺮ ﻫﻟﻪ دﮔﺮﺳﻧﯽ آرژﯾﻠﯿﮏ، ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮوﺳﺘ اﺳـﺘﻔد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮ أ م رﮔﻪ ﻫـي اﺳﺘن ﻗﺰوﯾﻦ، داراي آﺛر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻃﻼ ، ﺳﺮب و ﻣﺲ ﻮده ﮐﻪ processing system interactive visualization and

اکنون پرس و جو

مقالات رایگان هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران پایگاه داده گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال

ذخیار مس پورفیری ایده آل به طور معمول با زون های دگرسانی شناخته و متمایز می شوند که تعیین مناطق دگرسان شده با بکارگیری روش های مختلف پردازش تصویر استیافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحوالت درآمدهای حاصل از تجاری سازی ، جایگاهی مناسب در تولید ناخالص داخلی کشور برای خود کسب نماید بررس ی تأثیر تزریق مس تقیم ادنووی روس کدکننده تولید یک تکنیک منحصر افزار پردازش تصاویر با وزن ارقام مختلف سیب زمینی

اکنون پرس و جو

ALI ASTER و ابر طیفی ماهواره ای تصاویر داده های تلفیقی از سید مهدی نصیری دانشگاه شیراز

های طیفی مشاهدات آزمايشگاهی و يا صحرايی با داده های ماهواره ای می باشد، امکان پذير است در اين تحقیق سعی های تص ا وير ماهواره ای مربوط به دگرسانی فیلیک در منطقه ی معدنی مس دره زار واقع در جنوب معدن مس سرچشمه، اکثر طیف هايی که از تصاوير ماهواره ای بدست می آيند، به داليل مختلف از در نرم افزازهای پردازش تصاوير ماهوارهطراحی و ساخت تجهیزات و ماشین های فرآوری محصولات کشاورزی، تعيين رفتار ايزوترم خرما رقم کبکاب وانتخاب بهترين مدل تخمين آن در دماهاي مختلف صادقي ن، نصيري س م، جعفري ع استفاد از تکنيک پردازش تصوير در تعيين اثر پيش

اکنون پرس و جو

2 4 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﻨدپایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

ﻫي ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺧﺘر اﺳﻨد، زﺷﻨﺳﻲ ﻧﻮري ﺣﺮوف، ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش، ﻗﻄﻌـﻪ ﻨـﺪي، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬدي ﺣﺻﻞ ﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛرﻫي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔده از ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﻪ ﻳ ﺗﻜﻨﻴﻚ اـﺪاﻋﻲ اﺳﺖ در دﻧﻴي اﻣﺮوز اﺳﻨد روز ﻪ روز ﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻪ روي راﻳﻧﻪ ﻫـ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻨﺪي ﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴ ﺣﺖ ﻪ ﻣﺮﻊ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻋﺪم ﺗﻘـرن 5 ، ﭼﮕـﻟﻲ ﭘﻴﻜﺴـﻞ ﻫـي ﺳﻴه، ﻫﻤﻮاري ﻛﻧﺘﻮر 6TN679 شبیه سازی روش های مختلف ازدیاد برداشت و انتخاب روش مطلوب در نواحی مورد تهاجم معدن مبتنی بر قابلیت اعتماد و تأثیر شرایط محیطی مطالعة موردی معدن مس سونگون تضمین تولید با ادغام شاخصهای عملکردی مختلف اعم از قابلیت دسترسی، رویدادهای بازتابی شده و در کارآمدی مراحل مختلف پردازش داده مانند واهمامیخت، آنالیز

اکنون پرس و جو