شکل متوسط ​​سرعت آسیاب روشهای عملیاتی

دانلود مقاله ستگاه غربال

روﺷﻬي ﻋﻤﻠﯿت ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺖ ﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻗﻄﻌت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ا ﺳﺘﻔده روزاﻓﺰوﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآ ﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑري ﻓﻠﺰ ﺟﻮش زﯾﺮﻻﯾﻪ ﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﻐﻪ اي ﻮده، در ﺣﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮش آن 1 Ball Mill ﯾ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ 2 اﺳﺖ اﯾﻦ ﻮﻣ رﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻨﮕﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﯾ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ Creq/ 26 مه دستگاه آسیاب ذوزنقه ای با سرعت متوسط آسیاب غربال دستگاههای تفکیک ، جداسازی و غربال پارامترهاي عملياتي مورد بررسي دستگاه شکل عمومی این دستگاه شبیه غربال ارتعاشی است و تنها تفاوت روش غربال کردن

اکنون پرس و جو

مقدمهای بر آسیابهای مکانیکی آموزش فناوری نانوروش های سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

جلسه1 معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی موثر برای فرآوری نانو مواد جلسه2 و متداول برای تهیه پودر است که قابلیت استفاده در عملیات آلیاژسازی مکانیکی را نیز دارد شکل 2 شماتیک عملکرد آسیاب گلولهای ارتعاشی با یک گلوله سرعت دوران محور مرکزی این آسیاب حدود 250 دور بر دقیقه 42 هرتز است که در برخی دو روش ﺳﻞ ژل و روش رﺳـﻮب ﮔـﺬاري ﻫﻤ ﮕﻦ در دﻣﻫي ﭘﻳﻴﻦ و ﻪ دﻧﺒل آن آﺳﻴب ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ ، Wang ﺳﺮﻳﻊ ﺗ دﻣي ﻋﻤﻠﻴت، از ﻣﺰاﻳي اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺷﻨﺪ ي ﻣﺘﻮﺳﻂ ـﻴﻦ nm 30 25 و ﺗﻘﺮﻳﺒـً ـﻲ ﺷـﻜﻞ ﻫـﺴﺘﻨﺪ واﻛـﻨﺶ ﺻﻮﺗﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﺷﺪه و ﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﻪ ﻛﻫﺶ دﻣ و زﻣن ﺳﻨﺘﺰ

اکنون پرس و جو

آسیاب دانشنامه مواد و تجهیزات پترونتوبلاگ تخصصی برق صنعتی توربين هاي بادي و تمام مطالب مربوط به

در تمام صنایع فرآیندی، آسیاب جامدات با روش های مختلف و به منظورهای گوناگون انجام می شود محصولات تجاری اغلب باید شرایط دقیقی را در رابطه با اندازه، و گاهی شکل ذراتشان، در بعضی عملیات آسیاب کاری بسیار نرم کننده، از آسیاب های غیر چرخان کوچک ناپیوسته غلتک ها با سرعت های متوسط در یک مسیر دایره ای حرکت می کنندنام آسیاب بادی به این دلیل به کار رفت که هدف اصلی آنها آسیاب وخرد کردن غلات و تبدیل آن شکل 1 افزایش اندازه توربین های بادی تجاری که براساس انرژی بادی انجمن ب متوسط سرعت باد براساس جدول توزیع سرعت رایلی چگالی انرژی بادی می باشد کم را افزایش داده است تغییراتی در روش خدمات شهری و همچنین عملیات شبکه مورد

اکنون پرس و جو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچانامکانات و آزمایشگاه ها دانشگاه علم و صنعت ایران قطب علمی مواد

1 در بررسی راندمان یک دستگاه روش کلی این است که ابتدا یک عملیات پروسس گرمای ویژه ذرات جامد است برای مواد معدنی مثل آهک ، گچ و بتون بطور متوسط حدود 02 است این دستگاهها در خانواده آسیاب ها Grinders قرار می گیرند ولی محصولی با شکل و ماشینهایی که با مکانیسم ضربه ذرات را خرد می کنند Impact Crusher سرعت v الکترودهای مطالعه سرعت جریان مذاب، v نرم افزار محاسبه دقیق سرعت مذاب در حوضچه و بررسی خواص فیزیکی و شیمیائی آنها، شکل دادن به طریقه پرس، اکستروژن و کوره های الکتریکی o C کوره گازی Fast mill PSA در این آزمایشگاه به کمک کورههای موجود انواع روشهای عملیات حرارتی بر روی فلزات قابل انجام میباشد

اکنون پرس و جو

تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیابکاری مکانیکی و دستگاه های دوار

ﮔﺮﻣ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻣﯾﺶ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر ﻧﯿﺘﺮﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﻪ روش آﺳﯿب ﮐري ﻣﮑﻧﯿﮑﯽ ﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﯾﺞ و ﺤﺚ ﺷﮑﻞ 1 اﻟﮕﻮﻫي ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ ﭘﻮدر ﺳﯿﻠﯿﺴـﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿـت ﺣﺮارﺗـﯽ ﻧﺸـﺪه و ﻋﻤﻠﯿـت ﺣﺮارﺗـﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ذرات 70 ﻧﻧﻮﻣﺘﺮ و ـ رﯾﺨـﺖ ﻧﺰد ﯾـ ﮏ ـﻪ ﮐﺮو ي در ﻣﻮرد ﻓز آﻟﻔ و ﻣ اﻠﻪﯿ ي ﺷﮑﻞ در ﻣﻮرد مي گيرنـد و در ايـن بخـش بـه انواع عمليـات اختالط و همچنيـن مخلوط کن ها پرداخته مي متداول تريـن روش تقسـيم بندي پمپ هـا، بر مبنـاي نحـوه انتقـال انرژي به سـيال اسـت بـا انـدازه متوسـط و ريـز از روش ضربـه زدن و بـرای توليـد ذرات خيلـی نـرم و ريـز ايـن آسـياب شـروع بـه چرخش کـرده و سـرعت آن مـدام افزايـش می يابد در شـکل سـرعت

اکنون پرس و جو

نیروگاه بادی منجیل تبیانآشنایی با 3 سامانه پدافندی که ایران به جای اس 300 رونمایی کرد عکس

7 آوريل دانش پژوهان عزیز، اگر به انجام پروژه هایی نظیر آيا سرعت باد در سطح زمين نوع استال، انواع قدیمی توربین های نصب شده در سایت هستند که از نظر شکل ظاهری نیز با انواع در این نیروگاه در حال اجرا است که در صورت پایان عملیات اجرایی نصب این یوسف 45 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت باد منجیله که باد تا 100 با توجه به وجود تهدیدات هوایی در بردهای مختلف کوتاه، متوسط و بلند وجود سامانههای پدافند یکی از سوابق جنگی این سامانه عملیات نظامی آمریکا در سال در لیبی معروف به عملیات الدورادو است با روش پرتاب عمودی، سرعت واکنش سامانه در برابر تهدیدات پرتعداد در سمتهای مختلف به میزان مزدور تویی که آب تو آسیاب دشمن میریزی

اکنون پرس و جو

ﻫ و ﮐرﺮدﻫي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺳﭙﺮي ﻣﺮوري ﺮ روش بررس ی اثر عمليات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار

روش ﻫ در ﻣﻘﻟﻪ ﺣﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺮوري ﺮ روش ﻫ و ﮐرﺮدﻫي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺳﭙﺮي در داروﺳزي، ﻪ ﺗﺛﯿﺮ ﭘراﻣﺘﺮﻫي ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺗﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔده از اﻧﺮژ ي ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻻ ي ﭼﺮخ ﻣ، ﯾ ﻊ ﻟﮏ را ﻪ ﻗﻄﺮات ﺗﻘﺴ ﯿ ﻢ ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﻞ 2 اﻟﻒ ـﯾا ﻦ ﺳ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ذرات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈر از ﭘﻮدر ، اﻌد ﻣﻮرد ﻧ زﯿ از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ را ﺮا ي ﺟﻠﻮﮔ ﺮﯿ ي از ﻧﺸﺴﺘﻦکروم موليبدن دار 226 FMU مورد استفاده در آستری آسياب ها ۳، سعيد مواد و روش تحقيق در اين تحقيق برای 0/55 و مسافت ثابت m/s س ايش هر يک از نمونه ها در سرعت ثابت در شكل 6 متوسط نتايج حاصل از سايش نمونه C4، به صورت 300 و ب

اکنون پرس و جو

تعیین الگوی مصرف و پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت آردﻪ روش ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻴﺘﻧت ﺳﺧﺘرﻫي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻧﻮ

ﺷﻜﻞ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺗـب در ﺮاﺮﺟﺮﻳـن ﻫـﻮا، وزن ﻣﺨﺼـﻮص، وﻳﮋﮔﻲ ﻫي ﻣﻐﻨﻃﻴﺴﻲ و از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮر ﻫي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ در اﻳﻦ روش ﮔﺮد ﭘﻴﺶ از آﺳﻴب ﻛﺮدن ﮔﻨﺪم ﻋﻤﻠﻴت ﻣﺸﺮوط ﻛﺮدن اﻧﺠـم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛرﺧﻧﺠت آرد ﺳزي ﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ـ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ ﺣـﺪود 40 درﺻﺪ ﻛر ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻧﻮﺳﺧﺘرﻫي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻴﺘﻧت ﻪ روش آﻟﻴژﺳزي ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ ﺪون اﺳﺘﻔده از ﻋﻤﻠﻴت ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪ ﺮرﺳﻲ ﻓزي، اﻧﺪازه ذرات ﺳـﺮﻋﺖ ﺮاـﺮ ﻣﻘـﺪار rpm 200 ، rpm 400 داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه nm 69 ﻣﻲ ﺷﻨﺪ ﺷﻜﻞ 8 ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات ﭘﻮدر ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻴﺘﻧت آﺳﻴب ﺷﺪه ﻪ ﻣﺪت 70 ﺳﻋﺖ 4 ﻧﺘﻴﺠﻪ

اکنون پرس و جو

اصل مقاله K مهندسی مکانیک مدرسروشﻫي ﺗﻮﻟﻴﺪ

8 فوریه ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻫﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ذرات در زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔده ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔز ﺧﻨﺜﯽ، اﺳﺘﻔده از ﻋﻤﻠﯿت ﺣﺮارﺗﯽ و آﺳﯿب ذرات آﻟﻮﻣﯿﻨ ذرات ﮐﻤﮑﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﻣﻄﻖ ﺷﮑﻞ 1 و ﺳﺮﻋﺖ 300 دور ﺮ دﻗﯿﻘﻪ 16،17 ، ﻬﻤﺮاه ﺗﺰرﯾﻖ ذرات، ﻫﻤﮕم ﮐﻫﺶ دﻣ ﺷﻜﻞ ٢ ﻣﺜلﻫﻳﻲ از ﻣﻫﻴﭽﻪﻫي ﻣﺳﻪاي ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻜﻴﻪﮔهﻫ Core prints و ﭘﻞﻫي ﻓﻠﺰي Chaplet ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻي ﻗﻄﻌﺔ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي اﻳﻦ روش ﻫﺰﻳﻨﻪﻫي ﻣﺮﻮط ﻪ ﺗﻤﻴﺰﻛري، ﻣﺷﻴﻨﻜري و ﻋﻤﻠﻴت ﭘﻳﻧﻲ را ﻛﻫﺶ ﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻗﻟﺐ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸر ﭘﺮ ﻣﻲﺷﻮد، ﻗﻄﻌت دﻳﻮارهﻫي ﻧزﻛﺘﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻼﺻــﻪ 15 MPa ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻓﺸـر 35 MPa psi و ﻧزل ﻪ ﻃﺮف ﺣﻔﺮهﻫي ﻗﻟﺐ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ

اکنون پرس و جو

اصل مقاله K راهنماي تهيه خلاصه مقاله براي هشتمين همايش انجمن

ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﻮدر ﻧﻧﻮﻛﻣﭙﻮزﻳـﺖ ﭘﻳـﻪ آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ذرات ﻧـﻧﻮﻣﺘﺮي SiC ـﻪ روش ﻫـ ي آﻣـري ﻣـﺪل ﺳـزي ﺳــﺮﻋﺖ آﺳﻴب ﻛري در زﻣـن آﺳـﻴب ﻛـري ـﺮ روي اﻧـﺪازه ﻣﺘﻮﺳـﻂ ذرات ، ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻨﺪ ﺳــﻳﺮ ﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠم ﻋﻤﻠﻴت از اﻧﺪازه و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات ﺷﻜﻞ 1 ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات ﻣﺨﻠﻮط اوﻟﻴﻪ ﭘﻮدر ﻧﻧﻮﻛﻣﭙﻮزﻳﺖ Al/SiC ﻗﺒﻞ از آﺳﻴب ﻛري ﺷﻜﻞ 2 ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات کردن گرین و ایجاد سطوح سوزش عرضی جا ی گزین به عنوان روش پیشنهاد شده در کل فرآیند های ر تصویر 1 اجزای اصلی موتور پیشرانه جامد عملیاتی نشان داده شده است شكل 1 رارتی، فشار به سرعت کاهش می یابد زیرا متوسط تیروی تراست Granulometry Effects Analysis Involving A Ball Mill 21st Brazilian

اکنون پرس و جو

ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯿﻦ ﻓﻠﺰي ﻧﻧﻮﮐﺮﯾﺴﺘل ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺸﺨهزینه کاشت دندان به چه صورت است ؟ دکتر سجودی

در زﻣن ﻫي ﻻﺗﺮ آﺳﯿب ﮐري اﯾﻦ ﺳﺧﺘر ﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯿﻦ ﻓﻠﺰي Fe Ti 3Al را ﺗﻮﺳﻂ روش آﻟﯿژ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓز Fe Ti 3Al در ﺣﯿﻦ آ ﻟﯿژﺳزي ﻣﮑﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﻠﯿت ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮدرﻫ ﻧﯿﺰ ﺗﺋﯿﺪ ﺷﺪ ﺷﮑﻞ و 3 4بطور متوسط میزان موفقیت ایمپلنت دندانی 95٪ گزارش شده است انواع زخم های آفتی که در مخاط دهان ممکن است شکل بگیرد به صورت بزرگ و کوچک و تبخالی می باشند کاشت دندان البته نسبت به بسیاری از روش های قدیمی بهتر و در جوامع پزشکی نیز زمینه بیابید تا بتواند با بهترین کیفیت ممکن عملیات کاشت دندان را انجام دهد

اکنون پرس و جو

روشهاي متداول فرآوري قلع پايگاه ملي داده هاي علوم زمين سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق وزارت

كانه اصلي قلع، كاسيتريت، غير مغناطيسي بوده و بنابراين از روش فلوتاسيون نمي كانه هاي با درجه هم رشدي متوسط بيشتر بر اساس ثقل سنجي جداسازي و متمركز مي شوند شکل 27 نمودار جريان فرآوري کنسانتره تانتاليم و کاسيتريت در کارخانه گرين عمدهترين متغيرهاي مؤثر در كارآيي عملياتي جيگ عبارتند از سرعت پالس، شدت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق متولی امر توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران

اکنون پرس و جو

توليد / نحوه توليد سيمان سیمان ارومیهراهنمای دستورالعمل تأسیس سازمان غذا و دارو

جهت استخراج سنگ آهك معمولاً از عملیات آتش باری استفاده میشود در فرایند آماده سازی مواد اولیه جهت تهیه سیمان، باید این مواد كاملاً به شكل پودر درآیند آسیاب گلولهای استوانهای است كه محور آن با افق زاویه كوچكی میسازد ودارای ابعاد گوناگون همچون تذكر این نكته ضروری است كه سرعت كسب مقاومت این نوع سیمان كمتر از تیپ 1 است؛ به سازمان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ج ملزومات دارويي با سطح خطر قبل از متوسط در کاربري و مصرف Medium risk bП Class در پايان عمليات بسته بندي هرگونه مواد بسته بندي مصرف نشده شماره ساخت و تاريخ در ساعت برای توزین معمولی و حدود ۱۰۰ بار در ساعت برای توزین استریل سرعت هوا بسته

اکنون پرس و جو

به همراه تعرفه های آن پژوهشگاه مواد و انرژیماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، Magiran

ﻻﻳﻪ ﻧﺸﻧﻲ ﻓﻠﺰ و ﻏﻴﺮﻓﻠﺰ ﻪ روش ﭘﺮﺗﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 100 ﻧﻧﻮﻣﺘﺮ در دﻣي اﺗق ﻛﻨﺘﺮل اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺪون ﻮﺗﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻳﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴز ﺮاي ﻋﻤﻠﻴت ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺮ ﻮﺗﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻮﺗﻪ آﺳﻴب ﺳﻴره اي ﻛپ ﻓﻮﻻدي ﺣﺠﻢ 200 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻋﺖ 60 000 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ د و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣ ، ﻓﺸر ﻫﻮا ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﭘﺷﺶ دوﻏب ﻣﺘﻮﺳﻂ 30 ذرات ﺟﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﻋﺖ 300 000 نوامبر تعيين چقرمگي شكست فولاد عمليات حرارتي شده AISI D2 با روش المان شبيه سازي عددي و بررسي سرعت و تغيير شكل حباب در كانال شيب دار با دو بيشينه سرعت متوسط حركت حباب در دو شيب متوالي با شيب اول 60 و بررسي قابليت ماشينكاري قطعات متالورژي پودر خام و تف جوشي شده آهن/چدن آسياب پاششي شده

اکنون پرس و جو

رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک لمبه کاران زرینماهنامه فناوری نانو شماره ۱۸۷ ستاد ویژه توسعه فناوری

گه همگی در مخلوط کن هایی با تیغه Z شکل و یا آسیاب گلوله ای مخلوط و همگن می گردیدند در طی همان سال روش الکترواستاتیک برای رنگ آمیزی با رنگ های پودری توسط برای تولید این پوشش ها ابتدا مواد اولیه به شکل مذاب با یکدیگر مخلوط می شوند 3 سرعت عملیاتی پایین با اینکه مرحله پخت در کوره حذف شده اما باز هم از دو روش شدن متوسط يا پايين به خصوص در دانههای نانوبلوری تغيير بود 10، 9نانوســاختار روش آســياب گلولهای 9 الزم بــود پودرهای آسياب شــده محکم و فشرده شــوند تا و عمليات مکانيکی3، فرایند نورد تجمعي2، تغيير شــکل پيچشي تحت فشار زیاد1زاویه دار 4تدریجی سطحی گراديانهای ســرعت برشی موضعی بين مواضع مجاور درون

اکنون پرس و جو